آموزشاوبونتولینوکس

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

Nginx  یک سرور HTTP متن باز، رایگان و با کارایی بالا می باشد. Nginx به علت ثبات و پایداری، مجموعه ای از ویژگی های غنی، پیکربندی ساده و مصرف کم منابع محبوب و شناخته شده است. در این آموزش شما با نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04 آشنا خواهید شد.

پیش نیازها

  • سرور اوبونتو 18.04
  • دسترسی به ریشه

کارهایی که در آموزش نصب Nginx انجام خواهیم داد

  • نصب Nginx
  • نصب  MySQL
  • نصب PHP-FPM
  • پیکربندی PHP-FPM و Nginx
  • نصب PhpMyAdmin
  • پیکربندی PhpMyAdmin
  • آزمایش

گام اول : نصب Nginx

همانطور که گفتیم Nginx یکی از HTTP سرور هایی است که به علل مختلفی مانند کم مصرف بودن آن در استفاده از منابع و کارایی بالا مورد توجه افراد زیادی قرار گرفته است. وب سایت های بزرگی مانند Netflix, Pinterest, CloudFlare و GitHub از آن استفاده می کنند.

در این مرحله ما وب سرور Nginx را از مخزن اوبونتو نصب خواهیم کرد. دستور زیر را اجرا کنید:

sudo apt install nginx -y

پس از کامل شدن فرآیند نصب ، سرویس Nginx را راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا همیشه در زمان راه اندازی فراخوانی شود.

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

نصب Nginx با موفقیت به پایان رسید.

پیکربندی فایروال

پیشنهاد می شود که فایروال را روی سرور فعال کنید و پورت سرویس SSH و HTTP را به پیکربندی فایروال اضافه نمایید. دستور UFW را همانند زیر اجرا کنید.

ufw allow ssh
ufw allow http

فایروال UFW را راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا همیشه در زمان راه اندازی فراخوانی شود.

ufw enable

پس از انجام مراحل بالا وب سرور Nginx تحت فایروال UFW اجرا خواهد شد.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

گام دوم : نصب MySQL

MySQL محبوب ترین سیستم مدیریت پایگاه داده های رابطه ای ایجاد شده توسط شرکت اوراکل است که به اختصار RDBMS نامیده می شود . این اختصار سر واژه ی عبارت Relational Database Management System است. این سیستم مدیریت پایگاه داده یکی از عناصر مرکزی از پشته ی LEMP است و ما آخرین نسخه ی MySQL را از مخزن اوبونتو نصب خواهیم کرد.

MySQL را با استفاده از دستور apt که در زیر آمده است، نصب کنید.

sudo apt install mysql-server mysql-client -y

پس از کامل شدن فرآیند نصب ، MySQL را راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا همیشه در زمان راه اندازی فراخوانی شود.

systemctl start mysql
systemctl enable mysql
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

و ما در پایان این مرحله MySQL 5.7 را روی سرور اوبونتو 18.04 نصب کردیم.

گام سوم : نصب PHP-FPM

PHP-FPM یا FastCGI Process Manager یک جایگزین برای نسخه های قدیمی تر PHP FastCGI است که ویژگی های اضافی و بهبود سرعت را به همراه خود آورده است. PHP-FPM برای سایت های کوچک و بزرگ که بر اساس زبان برنامه نویسی PHP هستند، بسیار مناسب است.

در این مرحله PHP7.2-FPM را به همراه برخی از افزونه های اضافی مورد نیاز phpmyadmin نصب می کنیم. PHP-FPM را با استفاده از دستور زیر نصب کنید.

sudo apt install php7.2 php7.2-fpm php7.2-cli php7.2-curl php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-gd php7.2-mbstring php-pear -y

سرویس PHP-FPM  را راه اندازی کنید و آن را فعال کنید تا همیشه در زمان راه اندازی فراخوانی شود.

systemctl start php7.2-fpm
systemctl enable php7.2-fpm

با استفاده از دستور netstat می توانید وضعیت اجرای آن را بررسی کنید.

netstat -pl | grep php
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

گام چهارم : پیکربندی Nginx و PHP-FPM

در این مرحله ما وب سرور Nginx و PHP-FPM را پیکربندی خواهیم کرد.

پیکربندی Nginx

به دایرکتوری پیکربندی در آدرس ‘/etc/nginx’  بروید و و فایل nginx.conf را با استفاده از ویرایشگر vim یا nano ویرایش کنید.

cd /etc/nginx/
vim nginx.conf

دو خط زیر را از حالت کامنت خارج نمایید.

keepalive_timeout 2;
server_tokens off;

فایل پیکربندی را ذخیره کرده و از ویرایشگر خارج شوید. حالا فایل میزبان مجازی Nginx را ویرایش کنید.

vim sites-available/default

خطوط php که در زیر نمایش داده شده اند را از حالت کامنت خارج کرده و خط مربوط به sock file را تغییر دهید.

location ~ \.php$ {
                include snippets/fastcgi-php.conf;
        #
        # # With php-fpm (or other unix sockets):
                fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
        # # With php-cgi (or other tcp sockets):
        # fastcgi_pass 127.2.0.1:9000;
        }

فایل را ذخیره کرده و ببندید.
پیکربندی Nginx را آزمایش کنید و اطمینان حاصل کنید که هیچ خطایی وجود ندارد و سپس سرویس را دوباره راه اندازی نمایید.

nginx -t
systemctl reload nginx
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

پیکربندی PHP-FPM

دایرکتوری که در آدرس  ‘/etc/php/7.2’ قرار دارد را باز کرده و فایل ‘php.ini’ را جهت اعمال تغییرات بیابید.

cd /etc/php/7.2/
vim fpm/php.ini

خط مربوط به  ‘cgi.fix_patinfo’  را از حالت کامنت خارج کنید و مقدار آن را به 0 تغییر دهید.

cgi.fix_pathinfo=0

فایل را ذخیره کرده و ببندید. سرویس PHP-FPM را مجددا بارگیری کنید.

systemctl reload php7.2-fpm

در پایان این مرحله پیکربندی وب سرور Nginx  و PHP-FPM را با موفقیت به پایان رسانده ایم و به سراغ گام پنجم خواهیم رفت.

گام پنجم : نصب PhpMyAdmin

PhpMyAdmin برنامه ای مبتنی برPHP جهت مدیریت MySQL یا پایگاه داده MariaDB از طریق یک مرورگر وب است.

در این مرحله ما phpmyadmin را تحت پشته ی LEMP  (اختصار 4 کلمه ی Linux, Nginx, MySQL, , PHP-FPM )  نصب و پیکربندی خواهیم کرد. PHPMyAdmin را با استفاده از دستور apt مانند فرمان زیر نصب کنید.

sudo apt install phpmyadmin -y

در طول نصب از شما در مورد پیکربندی وب سرور برای phpmyadmin سوال خواهد کرد.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

هیچ گزینه ای را انتخاب نکنید و مکان نما را روی «OK» ببرید.

برای پیکربندی پایگاه داده phpmyadmin، «بله» را انتخاب کنید.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

در پنجره ی بعدی یک پسورد قوی و ایمن برای حساب کاربری مدیر phpmyadmin وارد کنید.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

سپس پسورد را مجددا وارد کنید.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

پس از تکمیل فرآیند بالا نصب  phpmyadmin پایان می یابد.

گام ششم : پیکربندی PhpMyAdmin

پس از نصب phpmyadmin، ما باید پیکربندی phpmyadmin را انجام دهیم تا تحت وب سرور Nginx اجرا شود و هم چنین دسترسی به MySQL از طریق آن میسر شود.

پیکربندی PhpMyAdmin به همراه Nginx

برای اجرای phpmyadmin تحت وب سرور Nginx ما باید پیکربندی آن را به فایل پیکربندی میزبان مجازی اضافه کنیم.

به دایرکتوری پیکربندی در آدرس ‘/etc/nginx’  بروید و و فایل پیکربندی میزبان مجازی را باز کنید.

cd /etc/nginx/
vim sites-available/default

داخل براکت ‘server {…}’ خطوط زیر که مربوط به پیکربندی Nginx برای phpmyadmin است را کپی کنید.

location /phpmyadmin {
    root /usr/share/;
    index index.php;
    try_files $uri $uri/ =404;

location ~ ^/phpmyadmin/(doc|sql|setup)/ {
    deny all;
    }

location ~ /phpmyadmin/(.+\.php)$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    }
}

فایل را ذخیره کرده و ببندید. پیکربندی nginx را آزمایش کرده و سرویس nginx را مجددا آغاز کنید.

nginx -t
systemctl reload nginx

این گام نیز با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

پیکربندی کاربر MySQL برای PhpMyAdmin

در این آموزش ما از کاربر غیر ریشه ی MySQL برای phpmyadmin استفاده خواهیم کرد. یک کاربر جدید ایجاد می کنیم و تمام امتیازات پایگاه داده در داخل سرور را به آن کاربر اعطا می کنیم.

به پوسته MySQL وارد شوید.

mysql -u root -p

اکنون یک کاربر جدید با استفاده کوئری های MySQL زیر ایجاد کنید.

create user hakase@'localhost' identified by 'Hakaselabs001@#';
grant all privileges on *.* to hakase@'localhost' identified by 'Hakaselabs001@#';
flush privileges;
exit;
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

گام هفتم : آزمایش

آزمایش فایل های PHP

به داریکتوری ‘/var/www/html’ رفته و یک فایل phpinfo بسازید.

cd /var/www/html/
vim info.php

اسکریپت phpinfo زیر را وارد کنید.

<?php
phpinfo();
?>

فایل را ذخیره کرده و ببندید. حالا مرورگر وب را باز کرده و آدرس IP سرور را همانطور که در زیر نشان داده شده است، تایپ کنید. فراموش نکنید که آدرس IP  واقعی خودتان را در آن جایگزین نمایید.

http://192.168.33.10/info.php

تصویر زیر تمام اطلاعات مربوط به پیکربندی سرور پی اچ پی را نشان داده است.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

آزمایش ورود به PhpMyAdmin

در مرورگر وب خود URL زیر را تایپ کنید. فراموش نکنید که آدرس IP  واقعی خودتان را در آن جایگزین نمایید.

http://192.168.33.10/phpmyadmin/

در صفحه ای که برای شما باز می شود نام کاربری و رمز عبوری که در هنگام ساخت کاربر زدید را وارد نمایید.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

در این مرحله ما داشبورد phpmyadmin را مشاهده خواهیم کرد. نمونه ی آن در زیر آورده شده است.

نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04
نحوه ی نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04

 

نصب Nginx به همراه PHP و MySQL در اوبونتو 18.04 در این جا به پایان می رسد. در صورت وجود هر گونه سوال، پیشنهاد و یا انتقاد آن را در بخش نظرات برای ما یادداشت فرمایید. امیدوارم که این آموزش برای شما مفید واقع شده باشد.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نسرین ولی خانی

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر در صورت نیاز با ایمیل Nasi.vl76@gmail.com در ارتباط باشید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن